łomianki

Regulamin


Regulamin Turnieju Koloryt Cup 2019,
Łomianki 14-16.06.2019

1. Organizator

Organizatorem Turnieju jest Klub Sportowy Łomianki, z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Fabrycznej 48.

2. Czas i miejsce rozgrywania turnieju

14-16/06.2019 – Łomianki, ul. Wiślana 69

3. Kategoria wiekowa

W turnieju udział mogą brać zawodnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników.

4. Harmonogram rozgrywek

Dokładny harmonogram przestawiony zostanie trenerom w wersji drukowanej i/lub elektronicznej oraz dostępny będzie u organizatora przed i w trakcie turnieju. Organizator nie przewiduje zmian w harmonogramie turnieju, ale zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, które nie wynikają z winy organizatora: np.: odwołanie przyjazdu przez drużynę, zaistnienie siły wyższej lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające organizatorowi przeprowadzenie zawodów. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym, któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane przed lub w trakcie turnieju przez organizatora. Wszelkie zmiany będą komunikowane trenerom poszczególnych drużyn niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

5. System rozgrywek

W turnieju wystąpi 12 drużyn. Zespoły utworzą jedną tabelę, w której każdy zespół rozegra mecz systemem "każdy z każdym". Następnie drużyny z miejsc 1-2 rozegrają mecz finałowy i kolejno drużyny zajmujące miejsca: 3-4 - mecz o 3 miejsce, 5-6 - mecz o 5 miejsce, 7-8 - mecz o 7 miejsce - 9-10 - mecz o 9 miejsce, 11-12 - mecz o 11 miejsce.

6. Warunki uczestnictwa

W Turnieju mogą występować drużyny piłkarskie zaproszone przez organizatora. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia rozpoczęcia turnieju imiennej listy graczy potwierdzonej podpisem trenera prowadzącego. W trakcie trwania turnieju każdy z zawodników musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz datę urodzenia).

7. Przepisy gry

7.1 Liczba zawodników - 1+6

7.2 Piłka nr 4

7.3 Czas gry - 1x22min.

7.4 Stroje jednolite dla każdej drużyny

7.5 Punktacja

 • zwycięstwo - 3 punkty
 • remis - 1 punkt
 • porażka - 0 punktów

7.6 Odległości od muru - 5 metrów

7.7 Rzuty rożne zgodnie z przepisami PZPN

7.8 Auty - zawodnik wprowadza piłkę nogą (co najmniej 2 kontakty). Zawodnik może zdobyć bramkę w co najmniej drugim kontakcie. Zawodnik broniący w odległości 3 m.

7.9 Gra wślizgiem - zgodnie z przepisami PZPN

7.10 Gra bramkarza - przy wznowieniu bramkarz musi wprowadzić piłkę nogą (może zagrać za połowę). Po złapaniu piłki z akcji bramkarz może wprowadzić piłkę do gry ręką lub nogą. Piłka postawiona przez bramkarza na murawie jest w grze.

7.11 Kary wg uznania sędziego - 1 min, 2 min, 5 min.

7.12 Nie obowiązuje przepis o spalonym

7.13 Ustalenie ostatecznej kolejności w tabeli

 • Liczba punktów
 • Mecz bezpośredni
 • Dodatkowa tabela (przy 3 i więcej drużynach o równej ilości pkt)
 • Różnica bramek
 • Większa liczba strzelonych bramek
 • Losowanie

7.14 Zmiany w czasie gry systemem hokejowym

7.15 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN

8. Gospodarz, gość i oznaczenie boisk

Każde boisko oznaczone będzie literą A, B, C umieszczoną przy jednej z bramek. Gospodarzem meczu jest drużyna znajdująca się w harmonogramie po lewej stronie. Drużyna ta zajmuje bramkę przy której znajduje się oznaczenie i rozpoczyna mecz. Nie ma losowania.

9. Nagrody

9.1 Organizator Turnieju przewidział następujące trofea i nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych:

 • Miejsce I w Turnieju: puchar oraz nagrody rzeczowe
 • Miejsce II w Turnieju: puchar oraz nagrody rzeczowe
 • Miejsce III w Turnieju: puchar oraz nagrody rzeczowe
 • Najlepszy Zawodnik Turnieju - figurka okolicznościowa oraz nagroda rzeczowa
 • Król Strzelców Turnieju - figurka okolicznościowa oraz nagroda rzeczowa
 • Najlepszy Bramkarz Turnieju - figurka okolicznościowa oraz nagroda rzeczowa

9.2 Najlepszego Zawodnika oraz Bramkarza Turnieju wybierze 3-osobowe jury powołane przez Organizatora Turnieju.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Organizator turnieju zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych w trakcie meczów.

10.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków i urazów a także skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

10.3 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z posiadaniem ważnych badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach sportowych.

10.4 Drużyna piłkarska biorąca udział w turnieju musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW każdego zawodnika biorącego udział w turnieju.

10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na boisku.

10.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia gry, w trakcie trwania gry i pobytu w miejscach zakwaterowania oraz podczas powrotu po zakończeniu turnieju.

10.7 Drużyny biorące udział w turnieju są odpowiedzialne za wszelkie zniszczenia powstałe z ich winy na terenie zakwaterowania oraz pokrycie kosztów związanych z tymi zniszczeniami.

11. Polityka prywatności

11.1 Dane osobowe Zawodników i Trenerów takie jak: imię, nazwisko, rocznik, podane w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju i opisane na Liście zgłoszeniowej do turnieju, stanowiącej załącznik do Regulamin Turnieju Kolorytcup dla rocznika 2009, Łomianki 14-16.06.2019, będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Turnieju, w tym w szczególności w celu realizacji procesu zgłoszenia i potwierdzenia udziału Zawodnika i Trenerów w Turnieju, ogłoszenia wyników, rozdania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji/roszczeń zgłoszonych w związku z udziałem w Turnieju.

11.2 Jeśli Zawodnik, Trener wyrazi zgodę, Organizator będzie również uprawniony do wykorzystywania wizerunku Zawodnika, Trenera utrwalonego w jakiejkolwiek formie w związku z jego udziałem w Turnieju, we wszelkiego rodzaju działalności marketingowej i promocyjnej Organizatora związanej z organizacją Turnieju.

11.3 Dane osobowe Zawodników i Trenerów będą przetwarzane:

11.3.1 w zakresie opisanym w pkt. 8.1 - na mocy art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (dalej: RODO) oraz - od dnia 25 maja 2018 roku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),

11.3.2 w zakresie opisanym w pkt. 8.2 - na mocy art. 23 ust. 1 pkt. 1 RODO w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz - od dnia 25 maja 2018 roku - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

11.3.3 Dane osobowe Zawodników i Trenerów będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 8.1 przez okres niezbędny do ich realizacji, zaś w przypadkach, o których mowa w pkt. 8.2 - do momentu ewentualnego odwołania przez Zawodnika, Trenera zgody na takie przetwarzanie.

11.3.4 Dane osobowe Zawodników i Trenerów będą powierzane przez Organizatora do przetwarzania w celu, o którym mowa w pkt.8.1, innych podmiotom współpracującym z Organizatorem w związku z organizacją Turnieju.

11.3.5 Każdy Zawodnik, Trener ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

11.3.6 W zakresie opisanym w pkt. 8.2 powyżej Zawodnik, Trener ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Zawodnika, Trenera przed jej cofnięciem.

11.3.7 W zakresie opisanym w pkt. 8.1 podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.

11.3.8 Dane osobowe Zawodników, Trenerów będą przetwarzane w sposób zgodny z postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

12. Warunkiem przystąpienia do gry jest akceptacja niniejszego regulaminu. Udział w turnieju jest jednoznaczny z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

13. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

..................................................................................................................................................................
Nazwa drużyny
..................................................................................                       .........................................................
Podpis trenera/opiekuna drużyny                                                     Data

 

Akceptacja regulaminu turnieju dotyczy wszystkich osób zgłoszonych na liście zgłoszeniowej do Turnieju Koloryt Cup dla rocznika 2009, Łomianki 14-16.06.2019. Trener/opiekun drużyny oświadcza, iż podpisując regulamin oraz listę zgłoszeniową do turnieju, posiada zgody rodziców/opiekunów prawnych zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeniowej na ich udział w Turnieju oraz że rodzice/opiekunowie prawni zawodników zgłoszonych na liście zgłoszeniowej zapoznali się z polityką prywatności opisaną w punkcie 11 regulaminu oraz akceptują jej zapisy.

 

Organizator

KS Łomianki

Patronat honorowy

Burmistrz Łomianek

Sponsorzy

Penalty CBFS F1RST KolorytPlus Cons-Bud Top Market Sigma Koss-Remo